HAZARDTÜRK
HOŞGELDİNİZ BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN LÜTFEN ÜYE OLUNUZ

HAZARDTÜRK

DOĞAL AFETLER,ARAMA KURTARMA,YANGIN,KBRN (NBC), İLKYARDIM,ASTROLOJİ PAYLAŞIM PORTALI
 
AnasayfaAnasayfa  SSSSSS  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  

Paylaş | 
 

 KURBAĞA ADAM YÖNERGESİ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Misafir
MisafirMesajKonu: KURBAĞA ADAM YÖNERGESİ   Cuma Ara. 24, 2010 7:36 am


SUALTI ARAMA KURTARMA EKİBİ VE KURBAĞA ADAM
PERSONEL YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, il afet ve acil durum müdürlüğü ile sivil savunma arama ve
kurtarma birlik müdürlüğü sualtı arama kurtarma ekiplerinin oluşturulması, sualtı arama kurtarma
ekibine alınacak kurbağa adam personelinin sahip olacağı nitelikleri, kayıt sistemi, eğitim ve
denetim esaslarını belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge hükümleri, il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma
arama ve kurtarma birlik müdürlüklerindeki Kurbağa Adam personelini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 17’nci maddesi, 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve
Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu’nun 6’ncı maddesinin (g) bendi, 7126 sayılı “Sivil Savunma
Kanunu”nun 6 ve 32 nci maddesi ile “Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin
Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in 7 nci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Sorumluluk
MADDE 4- (1) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından, valilikler, İl Müdürlüğü ve
Birlik Müdürlüğünün sıralı amirleri sorumludur.
Tanımlar
MADDE 5- (1) Bu Yönergede geçen deyimlerden;
a) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,
b) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
c) Birlik Müdürlüğü: Bünyesinde sualtı dalış ekibi bulunan sivil savunma arama ve
kurtarma birlik müdürlüklerini,
ç) İl Müdürlüğü: Bünyesinde sualtı dalış ekibi bulunan il afet ve acil durum müdürlüklerini,
d) Su Altı Arama Kurtarma Ekibi: Deniz, göl, nehir, yapay ve doğal tüm iç sularda meydana
gelen kazalarda ve olaylarda hayati tehlikeye maruz kalan veya kayıp şahısları aramak ve kurtarma
üzere sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüğü ile il afet ve acil durum müdürlükleri
bünyesinde oluşturulan ekibini,
e) Ekip Amiri: Birlik veya il müdürlüklerinde sualtı arama kurtarma ekiplerinin, dalış
eğitimi ve arama görevlerinde, Birlik Müdürü/İl Müdürünün teklifi üzerine Valilik Makamının
onayı ile görevlendirilecek kıdemli kurbağa adam personeli,
f) Komisyon: Başkanlık tarafından oluşturulan, gerektiğinde ilgili kurum kuruluşlardan ya
da bu alanda faaliyet gösteren federasyonlardan üye alınabilecek kurbağa adam seçme ve yeterlik
tespit komisyonunu,
2
g) Kurbağa Adam : Sualtı Sporları Federasyonları tarafından verilmiş asgari üç yıldız balık
adam brövesine sahip olan ve Komisyon tarafından yapılacak sınavda başarı gösteren ve ekibe
katılmaya ilişkin bu Yönergedeki diğer kriterleri sağlayan personeli,
ğ) Dalış Amiri: Dalış eğitimi ve görevlerinde, satıhta veya suda dalışı idare eden, ihtisas
sahibi kıdemli personeli,
h) Dalış Kayıt Defteri: Kurbağa adamların dalış saatlerinin belirlenmesi amacıyla sualtı
arama kurtarma ekip amirliğince tutulan defteri,
ı) Dalış Defteri: Kurbağa adam personeli tarafından tutulan ve kendi dalışlarının takip
edildiği defteri,
i) Kurbağa Adam Dosyası: Kurbağa adam personelinin tüm bilgilerinin bulunduğu şahsi
dosyayı,
j) Dalış Disiplinsizliği: Dalış eğitimi ve görevi esnasında karada ve suda kurbağa adam ile
kurbağa adam adaylarının, dalış amirinin vermiş olduğu emirlere ve dalış emniyeti için mevzuat ve
emirlerle tespit edilmiş olan kurallara uymama hareketini,
k) SCUBA: Aletli dalışı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sualtı Arama Kurtarma Ekibinin Oluşumu, Sınav, Ekipten Çıkarılma ve Çıkma
Sualtı arama kurtarma ekip amirliğinin oluşumu
MADDE 6- (1) Sualtı arama kurtarma ekip amirliği kontenjanı, her il için ayrı ayrı olmak ve
bünyesindeki kurbağa adam personel sayısı 10’u (10 dahil) geçmemek üzere, valiliklerin teklifi ile
Başkanlık tarafından belirlenir. Birlik Müdürlükleri bulunan illerde ayrıca İl Müdürlüğü tarafından
sualtı arama ekip amirliği oluşturulmaz.
(2) Birlik veya İl Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan sualtı arama kurtarma ekip amirliğinde
görev yapacak personelin görevlendirmesi, “Kurbağa Adam” niteliğini haiz olanlar arasından
kontenjan dahilinde, Komisyon tarafından bildirilen başarı sıralaması esas alınmak suretiyle,
Birlik/İl Müdürünün teklifi ile Vali tarafından yapılır.
(3) Birlik veya İl Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan sualtı arama kurtarma ekibi, ilgili Valiliğin
teklifi ve Başkanlığın uygun görüşü ile kaldırılır. Başkanlık gerekli gördüğünde re’sen de
oluşturulan sualtı arama kurtarma ekibini kaldırabilir veya o il için belirlenen kontenjanı
değiştirebilir.
Komisyon tarafından yapılacak sınav
MADDE 7- (1) Sınava alınacak personelde aşağıdaki nitelikler aranır;
a) Asli memurluğa atanmış olmak,
b) Arama Kurtarma Teknisyeni kadro unvanında çalışıyor olmak, (arama kurtarma
teknisyeni sayısının yetersiz kalması durumunda diğer kadro unvanlarında bulunanlardan da sınava
personel alınabilir)
c) Sualtı sporları federasyonları tarafından verilen asgari üç yıldız balık adam brövesine
sahip olmak,
ç) Uyarma ve kınama cezalarından daha ağır ceza almamış olmak,
d) Tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık açısından “dalış görevine elverişli” olduğuna
dair sağlık raporu almış olmak,
3
e) Deniz ve Sualtı Hekimliği Kliniklerinde sıhhi kurul muayenesinden, basınç odası testleri
sonucunda “Kurbağa Adam Olur” raporu almak.
(2) Sınavda ilgili kişiyle ilgili olarak çalıştığı birim tarafından hazırlanan; personelin
brövesinin aslının, dalış defterinin aslının, görev onaylarının, su altı arama kurtarmayla ilgili
bitirdiği kurslara ilişkin belgelerin, sertifikaların bulunduğu ve yine personelin son 3 yıla ilişkin
sicil notlarının, aldığı cezaların, takdirnamelere ilişkin bilgilerin yer aldığı dosya Komisyona
sunulur.
(3) Komisyon tarafından yapılan sınavda eşitlik bulunması durumunda, o il için belirlenen
kontenjanı aşmamak üzere, fiili dalış süresi en fazla olan personelden aşağıya doğru bir sıralama
yapılır. Fiili dalış sürelerinin eşitliği halinde aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapılarak puanı en
yüksek olan personel ekibe dahil edilir.
a) Personelin almış olduğu ödül puanları toplamı, her aylık ödülü için (5) puan, yıl içinde
alınmış birden fazla takdirnameden birisi sayılmak şartıyla her takdirname için (4) puan olarak
hesap edilir.
b) Personelin almış olduğu her uyarma cezası için (-1) puan, her kınama cezası için (-2)
puan düşülür.
(4) Sınav yeri, sınavın zamanı ve diğer esasları Başkanlık tarafından belirlenir. Yapılan
sınavda başarılı olanlara, kontenjan dahilinde başarı sırasına göre Başkanlık tarafından Kurbağa
Adam Sertifikası verilir.
Sualtı arama kurtarma ekibinden çıkarılma
MADDE 8- (1) Sıhhi yetersizlikleri hastane sıhhi kurulunca saptanan, valilikçe yapılan
soruşturma sonucunda dalış disiplinsizliği veya kurbağa adamlık vasfındaki yetersizlikleri tespit
edilen kurbağa adamlar ile uyarma ve kınama cezalarından daha ağır bir ceza alan kurbağa adamlar,
Birlik/İl Müdürünün gerekçeli teklifi ve Valinin onayı ile sualtı arama kurtarma ekibinden çıkarılır.
(2) a) Ekipte aşırı istihdam riskinin ortaya çıkması,
b) Diğer hizmet alanlarında personel ihtiyacı bulunması,
c) İbraz edilen belgelerin gerçeğe aykırılığının tesbiti,
d) Personel hakkında ekipten çıkarma ile sonuçlanacak bir işlemin başlatılması,
durumunda, sualtı arama kurtarma ekibinde görevli personelin ekipteki görevine Birlik/İl
Müdürünün teklifi ve Valinin onayı ile son verilmesi de mümkündür.
Sualtı arama kurtarma ekibinden kendi isteğiyle ayrılma
MADDE 9- (1) Sualtı arama kurtarma ekibinden ayrılmak isteyen personelin, konuyu yazılı
olarak bildirmesi halinde, İl Valisinin onayı ile görevi sonlandırılır. İlgili personelin görevden
ayrılma işlemi gerçekleşene kadar, personelin dalışı durdurulur. Karar ilgili personele yazılı olarak
bildirilir. Personelin sualtı arama kurtarma ekibinden ayrılma tarihi, müracaat tarihidir.
4
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sualtı Arama Kurtarma Ekibinin Çalışma Esasları, Görevleri, Denetim
Sualtı arama kurtarma ekip amirliğinin çalışma esasları
MADDE 10- (1) Kurbağa adam personelinin canlı bulma ihtimali gibi acil durumlar ve
eğitim dalışları haricinde gece dalış yapması yasaktır. Acil durumlarda ve eğitim maksatlı dalış
yapılması dalış amirinin sorumluluğundadır.
(2) Dalış amirinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Dalış öncesi planlama ve koordinasyon yapmak,
b) Verilen görevin emniyetle yapılması için dalış ekibinin malzeme, teçhizat ve dalış
dokümanlarını kontrol etmek, gerekli uyarılarda bulunmak,
c) Görevli ekibe dalış emniyeti kuralları hakkında gerekli ikazlarda bulunmak,
ç) Meteorolojik raporları kontrol etmek,
d) Şartlar dalış emniyetini tehdit ettiğinde dalışı iptal etmek veya geciktirmek,
e) Dalış esnasında meydana gelebilecek dalış hastalıkları ve kazaları en kısa sürede
ilgili makamlara iletmek,
f) Dalış ekibiyle dalış sonrası durum değerlendirmesi yapmak, malzeme ve teçhizatın
bakımını yaptırmak,
g) Dalış sonrası ekip amirliğine veya İl/Birlik Müdürlüğüne rapor vermek,
ğ) Dalış kayıt defterini tutturmak.
(3) Kurbağa Adam Dosyası; Kurbağa adamlara İl/Birlik Müdürlüklerince şahsi dosya açılır. Bu
dosyalara personelin kurbağa adamlık süresi, gördüğü kurslar, görevlendirme ve sağlık durumuyla
ilgili bilgiler düzenli olarak kaydedilir.
(4) Dalış Defteri; Dalış yapan kurbağa adamlar tarafından yıllık dalış sürelerinin hesaplanmasına
esas teşkil etmek üzere dalış defteri tutulur. Kurbağa adam bütün görev ve eğitim dalışlarını bu
deftere işler ve dalış amirinin kontrolü neticesinde imzasıyla tasdik eder.
(5) Dalış Kayıt Defteri; Dalış kayıt defteri dalış yapan kurbağa adamın ekip amirliğince tutulur.
Dalış kayıt defteri her yıl 1 Ocak tarihi itibariyle İl/Birlik Müdürü tarafından toplam dalış
saatlerinin belirtilmesi suretiyle tasdik edilir. Dalış kayıtlarındaki tutarsızlıklarda bu defter kayıtları
esas alınır.
(6) Derinlik Limitleri; Kurbağa adamların yapmış oldukları görev ve eğitim dalışlarında,
a) Normal şartlar altında, sıfır dekompresyon limitleri aşılmamalıdır.
b) İrtifa dalışlarında, irtifa dalış tabloları kullanılmalıdır,
c) Dekompresyon gerektiren dalışlarda, doktor ve bünyesinde basınç odası bulunan
kuruluşlarla koordine kurulur,
ç) SCUBA dalışlarındaki toplam zaman (dekompresyon) dahil cihazın hava
kapasitesini aşmamalı, rezerv 50 Bar hava kullanıma dahil edilmemelidir,
e) Derinlik limitlerine uyulmasından dalış amiri sorumludur,
f) Dalış emniyetini tehlikeye düşürmeyecek ve yukarıda belirtilen hususlar dikkate
alınarak yapılacak dalışlarda dalış limiti azami 42 metredir. Dalış Amiri ve dalış personelinin uygun
bulmadığı limitlere görev ve eğitim dalışı yapmak yasaktır,
g) Dalışlarda, “Bühlmann/hahn” dalış tabloları kullanılır,
5
ğ) Dalış yapılan platform veya teknelerde dalışa bağlı oluşabilecek hastalıklar için
saf oksijen soluma düzeneği ve tankı ile ilk yardım seti bulundurulur.
(7) Dalış Süreleri için 3160 sayılı Kanunun 6’ ncı maddesi (b) bendi hükümleri esas alınır.
Sualtı arama kurtarma ekibinin görevleri
MADDE 11- (1) Sualtı arama kurtarma ekibinin;
a) Deniz, göl, nehir, baraj gölü, gölet ve akarsularda meydana gelen kazalarda ve olaylarda
hayati tehlikeye maruz kalan şahısları aramak ve kurtarmak,
b) Sel felaketleri ve su baskınları gibi doğal afetlerle benzeri olaylarda sualtı ve suüstü
arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak,
c) Talep halinde denizlerde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ve
ilgili diğer kamu kurumlarının çalışmalarına imkânlar ölçüsünde destek olmak,
ç) Talep halinde; resmi kurumların sualtı dalgıç ekiplerine imkânlar ölçüsünde destek
olmak,
görevleridir.
Denetim
MADDE 12-(1) Sualtı arama kurtarma ekip amirliğinin hizmet içi eğitimleri, görevleri ve
kayıtları Başkanlık tarafından her yıl en az bir defa olmak üzere denetlenir. Başkanlık, dalış
hizmetlerine ilişkin bu denetim faaliyetlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nden uzman personel
desteği isteyebilir. Denetime dair raporun bir nüshası Valiliğine gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kurbağa adam personelinin başka görevlerde istihdamı
MADDE 13- (1) Personelin suüstü ve sualtı arama ve kurtarma ekibinde görevlendirilmesi,
bu personelin diğer arama ve kurtarma hizmetlerindeki görev ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Sağlık kontrolü
MADDE 14- (1) Sualtı arama kurtarma ekibinde görevli kurbağa adamlar, 2 yılda bir genel
sağlık kontrolünden ve basınç odası testlerinden geçirilir. Bu kontrolü/testleri geçemeyen personel
bu Yönergenin 8’inci maddesi hükmü gereği ekipten çıkarılır.
Mevcut sualtı arama ekibi personelinin durumu
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte sualtı arama
kurtarma ekiplerinde görevlendirilen mevcut personelin görevlendirmesi başkaca bir işleme gerek
kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Hizmetin aksamaması için Sualtı Sporları Federasyonları
tarafından bröve verilen Birlik/İl Müdürlüğü personelinden ilk önce eğitmen statüsünde olanlar
arasından, böyle bir personel yoksa 3 yıldız bröve sahipleri, bunlar yoksa 2 yıldız bröve sahipleri,
bunlar da yoksa 1 yıldız bröve sahipleri arasından; brövelerin eşitliği durumunda ise fiili dalış süresi
fazla olanı tercih edilmek suretiyle Vali tarafından asıl ekip kuruluncaya geçici olarak re’sen yeni
bir sualtı arama kurtarma ekibi oluşturulur.
Asıl ekip kuruluncaya kadar görev yapacak olan bu geçici ekipteki dalış hizmetinde görevli
personel sayısı 5’i geçemez.
6
(2) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte, Sualtı Sporları Federasyonları tarafından bröve
verilen Birlik/İl Müdürlüğü personelinin bröveleri Komisyon tarafından yapılacak bir sınavdan
sonra onaylanırsa bu personele “Kurbağa Adam Sertifikası” verilir. Sınava girecek personel için bu
Yönetmeliğin 7’inci maddesindeki şartlar aranır. Sınavın nerede ne zaman yapılacağı ve esasları
Başkanlık tarafından belirlenir.
Yürürlükten Kaldırılanlar
MADDE 15-(1)Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte İçişleri Bakanlığının
19/01/2009 tarihli Onayı ile yürürlüğe konulan “Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Kurbağa Adam
Personel Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı yürütür.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
KURBAĞA ADAM YÖNERGESİ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
HAZARDTÜRK :: AFAD :: YÖNERGELER-
Buraya geçin: