HAZARDTÜRK
HOŞGELDİNİZ BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN LÜTFEN ÜYE OLUNUZ

HAZARDTÜRK

DOĞAL AFETLER,ARAMA KURTARMA,YANGIN,KBRN (NBC), İLKYARDIM,ASTROLOJİ PAYLAŞIM PORTALI
 
AnasayfaAnasayfa  SSSSSS  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  

Paylaş | 
 

 PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Misafir
MisafirMesajKonu: PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ   Cuma Ara. 24, 2010 7:35 am

T.C.
BAŞBAKANLIK
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel kimlik kartıyla ilgili işlemlere ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görev yapan kadrolu personel ile bu görevden emekliye ayrılan personeli kapsar.

Kimlik kartı verilecekler
MADDE 3- (1) Kimlik kartı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında;

Genel İdare Hizmetleri,
Teknik Hizmetler,
Sağlık Hizmetleri,
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri,
Yardımcı Hizmetler,
sınıflarında görev yapan personele verilir.

(2) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında çalışmakta iken emekliye ayrılan personele de "Emekli Personel Kimlik Kartı" verilir.

Kimlik kartı verilmesi ve imza yetkisi
MADDE 4- (1) Bu Yönerge kapsamına giren personelin kimlik kartları; Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Grubu tarafından hazırlanarak, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı tarafından imzalanır.

Kimlik kartının şekli
MADDE 5- (1) Kimlik kartının şekli EK-1'de gösterildiği gibidir.

Kimlik kartının doldurulması
MADDE 6- (1) Kimlik kartları, nüfus kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak piyasada özel kuruluşlarla anlaşma yapmak suretiyle yazdırılır ve kaplattırılır.

(2) Emekliler için düzenlenen Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personel Kartı’nın “Görevi” bilgi başlığına, emekli olunan en son görev unvanı ile birlikte bulunması ve istenilmesi halinde, ilgililerin fiilen çalışmakta iken yaralandıkları en yüksek ek göstergeli görev unvanı da yazılır.

Kimlik kartı talebi
MADDE 7- (1) İlk defa veya yeniden kimlik kartı alacaklar EK-2'de gösterilen " Kimlik Kartı İstek Formu " ile talepte bulunurlar. Bu forma 25/11/1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak son altı ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında renkli iki adet fotoğraf eklenir.

Kimlik kartı düzenleme usulü
MADDE 8- (1) Görevli memur aldığı Kimlik Kartı İstek Formunu ilgilinin personel bilgi kayıtları ile karşılaştırıp doğruluğunu tespit ettikten sonra geliş sırasına göre örneği EK-3'de gösterilen " Kimlik Kartı Kayıt Defteri " ne kaydeder ve kimlik kartını düzenler.

(2) "Kimlik Kartı No" hanesinin karşısına defterdeki sıra numarası yazılır. Fotoğrafın sağ alt köşesi Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının küçültülmüş soğuk damgası ile mühürlenir.

(3) Kimlik kartı EK-4'de gösterilen " Kimlik Kartı Teslim Senedi " ile ilgiliye teslim edilir. Teslim Senedi ve Kimlik Kartı İstek Formu personelin şahsi dosyasında saklanır.

Kimlik kartının değiştirilmesi
MADDE 9- (1) Kimlik kartları,

a) Kullanılamayacak derecede yıpranması,
b) Nüfus bilgilerinin değişmesi,
c) Unvanı veya görev yerinin değişmesi,

hallerinde yenisi ile değiştirilir. Eski kimlik kartı geri alınarak EK-5' te örneği gösterilen imha tutanağı ile imha edilir. Tutanak ilgilinin şahsi dosyasında saklanır. Değiştirme nedeni ise kayıt defterine yazılır.

Kimlik kartının kaybı
MADDE 10- (1) Her şahıs kimlik kartının muhafazasından sorumludur. Kimlik kartlarını her ne suretle olursa olsun zayi edenler, zayi edilen kimlik kartının belge numarasına da yer vermek suretiyle 15 gün içinde zayi sebebini açıklayıcı EK-6' daki örneğe uygun bir dilekçe ve istenilen belgeler ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Grubuna müracaat ederek kimlik kartının zayi edildiğini ve adlarına yeni kimlik kartı düzenlenmesini istemekle yükümlüdür.

(2) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Grubu tarafından kaybedilen kimlik kartının seri numarası ve kayıp nedeni, kayıt defterine işlenerek yenisi verilir.

Kimlik kartının geri alınması
MADDE–11 (1) Kimlik kartı sahibinin, görevinden istifa ederek ayrılması, başka bir kuruluşa atanması veya herhangi bir sebeple görevine son verilmesi halinde, kimlik kartı geri alınarak şahsi dosyasında muhafaza edilir.

Kimlik kartı sahibinin ölümü
MADDE 12- (1) Kimlik kartı sahibinin görevde iken veya emekliliği sırasında ölümü halinde kimlik cüzdanı ailesinde kalır. Kayıt defterine ölüm sebebiyle cüzdanının ailesinde bırakıldığı şerhi düşülür.

Kimlik kartı kayıt defteri
MADDE 13- (1) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışma Grubunda EK-1'deki bilgileri içeren birer kimlik kartı kayıt defteri kullanılır. Defterin her sayfası mühürlenir ve defterin son sayfası kaç sayfadan olduğu belirtilerek ilgili amir tarafından imzalanır. Defterin dolması halinde yenisine geçilir. Kullanılmaya başlanan ilk defterden itibaren takip eden sıra numarası verilir.

Kimlik kartı sahibinin sorumluluğu
MADDE 14- (1) Kimlik kartı sahibi, kimlik kartının kullanılmasından, muhafazasından doğrudan sorumludur.

Yürürlülük
MADDE 15- (1) Bu yönerge Başkanlık Makamının onayına müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16- (1) Bu yönerge hükümlerini Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yürütür.

EK-1

EK-2

KİMLİK KARTI İSTEK FORMU

ADI :
SOYADI :
ÜNVANI :
KURUM SİCİL NO :
BİRİMİ :
İLİ :
İLÇESİ :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
BABA ADI :
ANA ADI :
CİLT NO :
SAYFA NO :
KÜTÜK NO :
KAN GRUBU :
NÜFUS CÜZDAN NO :
T.C. KİMLİK NO :………….. ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞINA

Teşkilatınız personeli olup, tarihinde göreve başladığımdan yukarıdaki bilgiler doğrultusunda " Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personel Kimlik Kartı Yönergesi " nin maddesi gereğince tarafıma Kimlik Kartı verilmesini arz ederim. / /2010

ADI SOYADI

EKİ : 2 adet fotoğraf.

İNCELEYENİN

ADI :
SOYADI :
TARİH :
İMZA :


EK: 3

KURUM ADI:

EK: 2
KİMLİK KARTI TAHSİS DEFTERİ

Sıra No
Adı, soyadı
Görevi
Sicil no
SGK no
Baba ve Ana adı
Nüfusa kayıtlı olduğu
Veriliş Tarihi
Kayıt memurunun
İade, zayi ve geçersiz saymada

İl
İlçe
Mah. Köy
Cilt
Aile
S. no
Adı,soyadı Sicil no
İmza
Açıklama
Kayıt
memurunun

Adı,soyadı Sicil no
İmzaNOT: 1. Zayi edilen kimlik kartları için, bildirim belgesinin türü ve tarihi; iade edilen kimlik kartları için, iade edildiği tarih; geçersiz sayılan kimlik kartları için ise, buna dair onayın tarihi ve sayısı AÇIKLAMA bölümüne kaydedilir.
2. Kayıt defteri kurumda işlem yapan memur, tahsis, zayi, geçersiz sayma ve iade ile ilgili her bir işlem sonunda adı ve soyadı ile sicil numarasını yazmak ve imzasını atmak zorundadır.

EK-4

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
KİMLİK KARTI TESLİM SENEDİ

ADI SOYADI :

ÜNVANI :

GÖREV YERİ :

VERİLİŞ NEDENİ : İlk defa / Yenileme

KURUM SİCİL NO :


Adıma düzenlenen nolu kimlik kartını teslim aldım.

/ /2010

TESLİM EDEN TESLİM ALAN

Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza

EK-5

KİMLİK KARTI İMHA TUTANAĞI

ADI SOYADI :

ÜNVANI :

SİCİL NO :

KİMLİK NO :

İMHA NEDENİ :

VERİLİŞ TARİHİ :


Yukarıda adı soyadı yazılı personelin kimlik kartı belirtilen nedenle tarafımızdan imha edilmiştir.

Bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.

İMHA TARİHİ
/ /

İMHA EDENLERİN

ADI SOYADI ADI SOYADI

İMZA İMZA

EK-6

KİMLİK KARTI KAYIP BİLDİRİM FORMU

KAYBEDİLEN KİMLİK KARTI SERİ NO :

ÇALINDIĞI, KAYBEDİLDİĞİ YER VE TARİH :

KİME AİT OLDUĞU


ADI SOYADI :
BABA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
KURUM SİCİL NO :
VERİLİŞ TARİHİ :
İLİ :
İLÇESİ :
KÖYÜ/MAH. :
KÜTÜK NO :
CİLT NO :
SAYFA NO :
NÜFUS CÜZDAN NO :

BULUNDUĞUNDA BİLGİ VERİLECEK MAKAM :
(YENİ KİMLİK KARTINI VEREN MAKAMIN
ADRESİ YAZILIR.) :

DİĞER BİLGİLER :
( ZAYİ İLANININ YAPILDIĞI TARİHLER VE
GAZETELERİN İSİMLERİ GİBİ BİLGİLER
YAZILIR.)

BİLDİRİM YAPANIN


ADI :
SOYADI :
TARİHİ :
İMZASI :


BİLDİRİMİ ALAN İLK AMİRİN


ADI :
SOYADI :
ÜNVANI :
İMZASI :
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
HAZARDTÜRK :: AFAD :: YÖNERGELER-
Buraya geçin: