HAZARDTÜRK
HOŞGELDİNİZ BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN LÜTFEN ÜYE OLUNUZ

HAZARDTÜRK

DOĞAL AFETLER,ARAMA KURTARMA,YANGIN,KBRN (NBC), İLKYARDIM,ASTROLOJİ PAYLAŞIM PORTALI
 
AnasayfaAnasayfa  SSSSSS  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  

Paylaş | 
 

 TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Misafir
MisafirMesajKonu: TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ   Cuma Ara. 24, 2010 6:52 am

TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2.9.1997 No: 97/9916
Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.6.1946 No: 4922 9.7.1982 No: 2692
14.10.1983 No: 2920 9.4.1987 No: 3348
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.9.1997 No: 23107
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cildi: 36, S:
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hava sahası, kara hudutları, içsuları ve karasuları içinde ve açık deniz sahalarında yapılacak arama ve kurtarma hizmetlerinin yürütülmesinde, ilgili bakanlık ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının tesbiti ile arama ve kurtarma faaliyetlerinin 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4749 sayılı Şikago'da 7/12/1944 de Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Geciçi Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 6812 sayılı İştişari Denizcilik Teşkilatının Kurulması Hakkındaki Devletlerarası Sözleşmeye Katılmamıza ve Bu Sözleşmenin Tasdikine Dair Kanun, 3169 sayılı Hükümetlerarası Deniz İstişari Teşkilat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 3171 sayılı Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi ile Ekinin ve Konferans Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 2559, sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ve bu Yönetmeliğin kapsam bölümünde görev verilen kuruluşların mevzuatları ile uluslararası çok taraflı ve/veya iki taraflı sözleşmeler esaslarına uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen mevzuat ve bu Yönetmelik kapsamında kendilerine arama ve kurtarma hizmetlerinin yerine getirilmesinde doğrudan veya dolaylı olarak görev verilen bakanlıklar ile kurum ve kuruluşları kapsar. Tanımlar
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Arama ve Kurtarma; hava ve deniz vasıtalarının karada, havada, su üstünde ve su altında tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması hallerinde; bu vasıtalardaki şahısların hertürlü araç, özel teçhizat veya kurtarma birlikleri kullanılarak aranması ve kurtarılması işlemini,
b) Kazazede; (a) bendinde belirtilen ve bulundukları mahalde yaşamları tehlikede bulunan kişiyi,
c) Arama ve Kurtarma Harekatı; arama ve kurtarma maksatları için icra edilen faaliyetlerin bütününü,
d) Arama ve Kurtarma Bölgesi (AKB); içinde arama kurtarma harekatı icra edilmek üzere tespit edilmiş, bu Yönetmeliğin Ek/1A ve Ek/1B'de koordinatlarla tanımlanan sahayı,
e) Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM); karada, denizde ve havada, arama ve kurtarma harekatının en üst düzeyde koordinasyonunu ve işbirliğini sağlayan ve halin icabına göre kanunlar, uluslararası çok taraflı ve/veya iki taraflı sözleşmeler esaslarına göre komşu ve ilgili ülkelerle de arama kurtarma bölgesi içinde ve/veya dışında icra edilecek AK faaliyetleri için koordinasyon ve işbirliği kuran merkezi,
f) Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezleri (AKKM); kendi bölgeleri içinde yapılacak arama ve kurtarma harekatında bilgi toplama, değerlendirme, planlama ve ilgili yerlere bilgileri aktarmak suretiyle kendi alt kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşlar ile arama kurtarma harekatını Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi adına koordine eden merkezleri (Kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki harekatın koordinasyonundan sorumlu merkez Deniz AKKM, kara ve adalar üzerindeki harekatın koordinasyonundan sorumlu merkez Hava AKKM olarak adlandırılır. Bu merkezler arama ve kurtarma faaliyetlerinin düzenli ve çabuk yürütülmesini sağlamak için kendi,
yardımcı ve gerekirse tali AKKM'lerini oluşturabilirler. Dz. ve Hv. AKKM'leri, Ek-2'de gösterilen ilgili kuruluşların teşkilat yapıları içinde oluşturdukları ve yönergelerinde belirttikleri AK ile görevlendirilen birimlerle de koordineli olarak çalışırlar),
g) Olay Yeri Koordinatörü (OYK); kaza yerinde arama ve kurturma harekatını koordine ve icra eden personeli (Olay meydana geldiği sırada olay mahallinde bulunan veya aldığı ihbar üzerine arama ve kurtarma maksadıyla, olay yerine ilk intikal eden gruptaki/birlikteki en kıdemli personel olay yeri koordinatörünün görev ve sorumluklarını, arama ve kurtarma merkezleri tarafından özel olarak bir olay yeri koordinatörü tayin edilinceye kadar deruhte eder),
h) Arama Kurturma Birliği (AKBİR); arama ve kurtarma faaliyetlerinin süratli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli her türlü teçhizatla donatılmış ve özel eğitim görmüş personelden oluşan birliği, ifade eder.
Görev ve Sorumluluklar
Madde 4 - a) Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları); askeri arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütür, Deniz ve Hava AKKM lerince yapılacak talepleri değerlendirerek imkanları ölçüsünde karşılar AK faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim hususlarının kapsanacağı kendi özel yönergesini yayınlar.
b) Milli Savunma Bakanlığı (Dış ve İç Tedarik Daire Başkanlıkları, Harita Genel Komutanlığı); Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu arama ve kurtarma faaliyetleri için gerekli malzeme, teçhizat ve vasıtalar kaynağın tahsisine bağlı olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satın alır. Hv.AKKM'de kullanılmak üzere harekat ve planlama açısından gerekli harita, kroki ve ilgili dokümanları temin eder. Harita Genel Komutanlığına bağlı hava vasıtalarına ihtiyaç duyulduğunda Hv.AKKM tarafından talep edilen görevlendirmeyi yapar.
c) İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlügü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü); bünyesinde bulunan kuruluşlara bağlı araç, gereç ve personeli ilgili AKKM'nin talebi doğrultusunda yapılacak AK faaliyetinin niteliğine göre tek tek veya beraberce tahsis eder. İl sınırları içerisindeki olaylarda valiliğe yapılan AKKM müracaatlarında ildeki imkanların seferber edilmesini sağlar. Mahalli idareler ve sivil savunma teşkilatlarının AK faaliyetlerini yürütmek üzere özel düzenlemeler yapmasını ve gerekli tedbirleri almasını sağlar. AK faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim hususlarını kapsayan kendi özel yönergesini yayınlar.
a) Dışişleri Bakanlığı; arama ve kurtarma ile ilgili olarak uluslararası teşkilat ve çalışmalarda, toplantı sonuçlarından veya diğer ülke makamlarından Bakanlığa intikal eden belge ve bilgileri, AK faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu ilgili makamlara iletir. AK çalışmalarının siyasi nitelikteki hususlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunur ve kararlar alır. Talep vaki olduğunda, AK konularında, uluslararası kuruluşlar ve/veya diğer ülke makamları ile işbirliği ve koordinasyon temini hususunda ve temasların yapılması için gerekli tedbirleri alır.
b) Maliye Bakanlığı; AK faaliyetlerinin organizasyon planlama ve icrası açısından ilgili kurumlarca belirlenen ihtiyaçların mevcut bütçe kaynaklarından karşılanmasına ilişkin esasları belirler.
c) Bayındırlık ve İSkan Bakanlığı; HV.AKKM ile valilikler tarafından yapılacak taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, teçhizat ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine iştirakini sağlar. AK faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim hususlarını kapsayan kendi özel yönergesini yayınlar.
d) Sağlık Bakanlığı; AK faaliyetlerine ilişkin gerekli ilk yardım ve kurtarma teçhizat ve personel desteğini sağlamak üzere tedbir alır, kamu ve özel kuruluşların konu ile ilgili faaliyetlerini düzenler.
e) Ulaştırma Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü, Telsiz Genel Müdürlüğü); hava AKKM'ni kurar, uluslararası standartlarda, uygun, ye terli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır. 24 saat etkinlikle görev yapılmasını sağlar. Hava AK faaliyetlerini en üst düzeyde koordine eder. Hava AK faaliyetlerine katılmasıplanlanan kuruşların Hv. AKKM'ne bildirdikleri imkan ve kabileyetleri ile ilgili bilgilerin güncelliğini sağlar. Hava AK faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon,teşkilat, muhabere ve eğitim konularını içeren Hv. AKKM yönergesini ilgili bakanlık ve kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlar ve yayınlar. AK faaliyet sahasının NOTAM'lanması işlemlerini v frekanstahsisi, telefon, faks irtibatlarının sağlanması gibi haberleşme hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri ve AK muhaberesine öncelik verilmesini sağlar. İlgili bakanlık ve kuruluşlarca tespit edilecek HV.AK faaliyetlerinde kullanılacak özel araç ve teçhizatın ithalinde gümrük muafiyeti sağlanmasına ilişkin gerekli çalışmayı yapar ve AAKKM'ne bildirir.
ı) Orman Bakanlığı; HV. AKKM'nin talebi üzerine arama ve kurtarma faaliyetlerine ilgili bölgede o andaki mevcut imkanları ile personel araç ve gereç yardımı yapar.
j) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Su İŞleri Genel Müdürlüğü); Dz. ve Hv. AKKM'leri ile valilikler tarafından yapılacak taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, teçhizat ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine iştirakini sağlar.
k) Denizcilik Müsteşarlığı; AAKKM ile Deniz AKKM'ni kurar, uluslararası standartlarda, uygun, yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır. 24 saat etkinlikle görev yapılmasını sağlar. Deniz AK faaliyetlerini en üst düzeyde koordine eder. Deniz AK faaliyetlerine katılması planlanan kuruluşların Dz. AKKM'ne bildirdikleri imkan ve kabiliyetleri ile ilgili bilgilerin güncelliğini sağlar. Deniz AK faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim konularını içeren Dz. AKKM yönergesini ilgili bakanlık ve kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlar ve yayınlar. Deniz AK faaliyetlerine ilişkin gerekli duyuruların yayınlanması işlemlerini sağlar. İlgili bakanlık ve kuruluşlarca tespit edilecek deniz arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak özel araç ve teçhizatın ithalinde gümrük muafiyeti sağlanmasına ilişkin gerekli çalışmayı yapar. Hv. AKKM'den de temin edeceği bilgilerle müşterek olarak ihtiyaç duyulan gümrük muafiyetinin sağlanması maksadıyla Bakanlar Kurulu kararı alınmasını teminen Başbakanlığa müracaatta bulunur. Gelecekte bu Yönetmelik'te yapılması gerekli görülebilecek değişiklik/düzeltmelere ilişkin teklifleri Bakanlar Kurulu kararı alınması maksadıyla Başbakanlığa sunar. Yönetmelik Ek'inde yer alan teknik kapsamlı Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4'ün gerektiğinde değiştirilmesi ile ilgili işlemleri, ilgili makamlarla koordine etmek suretiyle yürütür.
l) Gümrük Müsteşarlığı; Dz.AKKM'nin veya liman başkanlığının talebi üzerine uygun pozisyonda olan deniz vasıtalarının AK faaliyetlerine iştirakini sağlar.
m) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (Türkiye Sualtı Sporları, Can Kurtarma, Paletli Yüzme ve Su Kayağı Federasyonu, Dağcılık Federasyonu, Kayak Federasyonu); bünyesindeki federasyonlara bağlı sporcuların istedikleri takdirde AK faaliyetlerine iştirak edebilmeleri için Dz. ve Hv. AKKM'leri tarafından ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve bilgeyi sağlar.
n) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Hv.AKKM ile valilikler tarafından yapılacak taleplere istinaden bünyesindeki kuruluşlara ait araç, teçhizat ve bunları kullanacak personelin AK faaliyetlerine iştirakini sağlar.
o) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü; AK faaliyetinin yürütüldüğü sahaya ait genel hava ve deniz durumu ile ilgili tahminleri, ilgililerin talebi üzerine AAKKM veya ilgili AKKM'ne telefon veya fax ile bildirir. Gerektiğinde bu merkezlerde meteoroloji uzmanı görevlendirir.
p) Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı; Hv.AKKM tarafından talep edildiğinde mevcut imkan ve kabiliyetleri dahilinde ve sahip olduğu hava vasıtalarının özelliklerinden dolayı görerek şartlarda, kara üzerinde havadan arama görevlerini yapar.
Kısaltmalar
Madde 5 - Bu Yönetmelik'te geçen kısaltmalar EK-3'de yer almıştır.
Arama ve kurtarma faaliyetleri
Madde 6 - AK faaliyetlerinin esasları şunlardır:
a) AK harekatının asli amacı insan hayatını kurtarmaktır. Tehlikeye maruz kalan deniz ve hava vasıtalarının kurtarılmasını kapsamaz. Milliyet farkı gözetmeksizin icra edilen bu faaliyet milli bir sorumluluk olup, sulh zamanlarında diğer görevlere nazaran öncelik taşır. "Arama kurtarma" kodu ile istenilecek muhabere taleplerine, Türk Telekom A.Ş. birimlerince mutlak öncelik sağlanır. İlgili bakanlık ve kuruluşlar, birimlerine bu hususta gerekli direktifleri verirler.
b) AAKKM, bu Yönetmelik'te belirtilen esaslar çerçevesinde Denizcilik Müsteşarlığı tarafından teşkil v idame edilir. Dz.AKKM yönergesi Denizcilik Müsteşarlığı, Hv.AKKM yönergesi ise Ulaştırma Bakanlığı tarafından ilgili bakanlık ve kurumlarla koordine edilerek bu Yönetmelik'in yürürlüğe girişini takiben altı ay içinde yayımlanır.
c) AK hizmetlerinde, 4 üncü maddede kendi özel yönergelerini çıkarmakla görevlendirilen bakanlık ve kuruluşlar 1979 tarihli Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi, bu Yönetmelik ve Dz. ve Hv. AKKM yönergeleri esasları doğrultusunde hazırlayacakları kendi özel yönergelerini Dz.ve Hv. AKKM yönergeleri'nin
yayınlanmasından itibaren üç ay içinde AAKKM'ne göndermek ve kendi yönergelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. d) 4 üncü maddede belirtilen bakanlık ve kuruluşlar ile bunların birimleri aldıkları tehlike haberini süratle AAKKM'ne bildirirler.
e) AK harekatı ile ilgili gelişmeler hakkında AKKM'ne devamlı bilgi akışı sağlanır. Her hangi bir AK harekatı sonunda bu faaliyeti yürüten ilgili AKKM, safahat ve sonucu içeren, yönergesinde örneği bulunan raporunu en seri şekilde AAKKM'ne ulaştırır.
f) AK harekatında görevlendirilen arama ve kurtarma birlikleri, arama ve kurtarma bölgesinde olay yerinin tesbit edilmesinde, uygun ölçekli deniz, kara ve havacılık haritalarını kullanırlar. Mevkiler coğrafi koordinatla bildirilir.
g) Açık denizler üzerinde icra edilecek AK harekatında komşu ülkelerin AKKM'leri yapılacak işbirliği esasları, uluslararası kurallarla veya Türkiye ile sözkonusu ülkeler arasında yapılacak olan anlaşmalarla tespit edilir.
h) Açık denizler üzerindeki hava sahasında, ICAO kurallarına göre tanınan AK sorumluluğu, denizdeki Ak faaliyetlerini kapsamaz. Türkiye'nin karasuları dışındaki denizlerde Ak hizmetleri vereceği bölgeler, ilgili devletlerle yapılacak anlaşmalarla tespit edilir. İlgili devletlerle anlaşma yapılıncaya kadar karasuları dışında AK hizmeti verilebilecek açık deniz alanlarının koordinatları Ek/1A ve Ek/1B'deki haritada belirtilmiştir.
ı) AK faaliyetleri sonucunda, denizden kurtarılacak eşyalar ve sair mallar hakkında, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 139 uncu maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Olağanüstü haller ve acil durum safhaları
Madde 7 - Olağanüstü haller ve acil durumlar ile ilgili safhalar aşağıda belirtilmiş olup, harekata katılanlar ve gerektiğinde ilgili ülke ve uluslararası kuruluşlara AAKKM ve/veya ilgili AKKM tarafından yayımlanır.
a) Deniz ve hava vasıtasının veya personelinin yerine ilişkin bilginin mevcut olmaması veya karşılaştıkları muhtemel zorluklar hakkında beirli zaman ve kriterler içinde, bilgi temin edilememesi sebebiyle, emniyet ve can güvenliğinden şüphe edildiğinde "şüpheli Safha" ilan edilir.
b) Deniz veya hava vasıtanının mevkii, durumu ve harekatı ile ilgili bilginin devamlı surette alınamaması veya ciddi bir zorluk içinde bulunmasının kesinlikle kaçınılmaz olması sebebiyle vasıta veya personelin emniyetinin tehlike içinde olduğu biliniyorsa "Alarm Safhası" ilan edilir.
c) Deniz veya hava vasıtasının veya personelinin durumu ve mevkii ile ilgili bilginin devamlı surette alınamaması veya birlik veya personelinin ölüm tehlikesine maruz kaldığına dair bilginin alınması üzerine "Tehlike Safhası" ilan edilir.
Organizasyon
Madde 8 - Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde Ak faaliyetlerinde görevlendirilen bakanlık ve kuruluşlar Ek-2'de gösterilmiştir. Arama ve kurtarma komuta kontrol sistemi
Madde 9 - Arama ve kurtarma komuta sistemi aşağıda belirtilmiştir.
a) Türk hava sahası, içsular, karasuları ve açık denizlerde, tehlike içinde bulunan hava ve deniz vasıtalarına ait AK hizmetleri 6 ncı maddeye göre yapılır. Bu çalışmaların koordinasyonu AAKKM'nce yürütülür.
b) Mevzuatımıza tabi olarak, AKB içerisinde AK harekatının icra edileceği olay yerini belirlimek, kazaya uğrayan insanları kurtarmak için, komşu devletlerin AKKM'leri ile işbirliği yapılabilir.
c) AK harekatının koordinasyon surumluluğu Dz.ve Hv.AKKM'lerine verilmiştir Şartlar icap ettiği takdirde kazayı ilk öğrenen birim, kendi insiyatifi ile en kısa zamanda AK faaliyetine başlar ve en seri vasıta ile de AAKKM'ne bilgi verir. Ayrıca bölgedeki kuruluş yöneticileri kendi kanallarında herhangi bir tehlike mesajı almaları halinde, mesaj gerçek olsun olmasın, derhal AKKM'ni gelişmelerden haberdar kılarlar.
d) Hava vasıtaları, suüstü ve denizaltı gemileri ve kara vasıtaları her an bir AK harekatına katılacak şekilde hazırlanmalıdır. AK ile görevlendirilmesi planlanan bütün personel AK usullerini bilmekle yükümlüdür.
e) Ak harekatına tahsis edilen bütün unsurlar, olay yeri koordinatörünün kontrolünde AK harekatına iştirak ederler. Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin görevleri
Madde 10 - Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinin görevleri şunlardır:
a) Arama ve kurtarma bölgesinde mevcut AK imkanları hakkında bütün bilgileri elinde bulundurmak; bunları tablo ve haritalar halinde muhafaza etmek, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi ve belgelerle ilgili değişiklikleri işleyerek güncel halde muhafaza etmek,
b) Komşu ve ilgili devletlerin AKKM'leri ve milli Dz. ve Hv.AKKM'leri ile devamlı haberleşmeyi temin etmek,
c) 4 üncü maddede belirtilen bakanlık ve kuruluşlar ile koordineyi sağlamak,
d) Arama ve kurtarma bölgesindeki meteorolojik durumu devamlı takip etmek,
e) Tehlike haberlerini değerlendirip, ayrıntılı bilgi toplamak,
f) Şüphe, alarm ve tehlike safhalarına ait mevcut bütün bilgileri ve harekat ile ilgili gelişmeleri devamlı olarak ilgili Dz. ve Hv.AKKM'leri ile gerektiğinde ilgili ülkelerin AKKM'lerine aktarmak. Haberleşme
Madde 11 - AK faaliyetlerinde haberleşme, aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.
a) AK haberleşmesinin amacı, AK harekatının yapılmasını temin etmektir. Bu maksatla haberleşme sistemi; uçaklardan, suüstü ve denizaltı gemilerinden tehlike mesajlarının süratle gönderilmesini, gönderilecek mesajların kurtarmayı planlamak ve tatbik etmekten sorumlu kuruluş ve birliklere süratle intikal ettirilmesini, muhtelif AK birliklerinin birbirleri ile en iyi şekilde koordinasyon yapmalarına imkan verecek kapasitede, kontrol üniteleri ve radar ve haberleşme istasyonları ile AK birlikleri arasında haberleşmeyi temin edecek nitelikte, tesis edilir.
b) AK birimleri, deniz veya hava vasıtalarının veya personelinin olağanüstü hal ve acil durumla karşılaştığı veya kaybolduğu hallerde görevlendireceği için, haberleşme teşkilatının da bu amacı en iyi seviyede sağlayacak vasıf ve özellikte olması gereklidir. İlgili bakanlık ve kuruluşlar yukarıda belirtilen amaca yönelik haberleşme teşkilatlarını kurarlar ve kendi yönergelerinde yayınlarlar.
c) AK personeli tarafından kullanılan, haberleşme işaretleri, özel pano ve/veya beden işaretleri ile haberleşme esasları, uluslararası kurallar paralelinde Dz. ve Hv.AKKM'leri yönergelerinde gösterilir. Konu ile ilgili milli ve uluslararası tanımlar ve bunların kısaltmaları Ek-3'de gösterilmiştir.
d) Kazazedeler, AK birlikleri ve uçak,helikopter, gemi ve diğer taşıtlar ile dinleme istasyonları arasında kullanılan uluslararası frekanslar Ek-4'de belirtilmiştir.
e) AKKM haberleşme irtibatlarının kurulmasında; AKKM'nin komuta ve kontrol görevlerini yapabilmesi için gerekli haberleşme vasıtalarının temin edilmesi, AAKKM'den AKKM'lerine, telli ve/veya telsiz haberleşme imkanlarının tesis edilmesi, AKKM'nin bir AK harekatına katılacak diğer teşkilat ve kuruluşlarla, bu kuruluşların da doğrudan doğruya AK görevleri ile görevlendirilmiş hava üsleri, kara ve deniz birlikleri, polis, jandarma ve sivil makamlar arasında mevcut telli hatlar ve telsiz irtibatlarının geliştirilmesi, alarm safhalarının ilanı halinde, AKKM'lerin diğer komşu ve ilgili ülke AKKM'leri ile en kısa zamanda haberleşmeye geçmesi ve alarmdan sonra da AK faaliyeti devam ettiği müddetçe haberleşme irtibatının idame ettirilmesi, alarm maksatları için lüzumlu, en süratli ve en uygun haberleşme vasıtalarının AKKM'ler tarafından önceden tespit ve tesis edilmesi sağlanır. Eğitim
Madde 12 - AKKM'leri ile AK harekatına katılan kuruluşlarda görev alacak personel, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre eğitilir. İlgili kuruluşlar, Ulaştırma Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı koordinatörlüğünde yılda en az bir defa müştereken AK tatbikatı yaparlar. Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 13 - 11/12/1988 tarihli ve 88/13559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
HAZARDTÜRK :: AFAD :: YÖNETMELİKLER-
Buraya geçin: